• środki Województwa Dolnośląskiego – 50% wartości kosztów kwalifikowanych (bezpośrednio związanych z budową urządzeń lekkoatletycznych), jednak nie więcej niż 300 000.
 • środki własne inwestora – 50%. Udział własny jst może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się montaż finansowy środków własnych jst i innych środków.

W przypadku, gdy z uwagi na prowadzone w danej miejscowości szkolenie lekkoatletyczne przewiduje się realizację większego zakresu rzeczowego związanego z infrastrukturą lekkoatletyczną niż zakres minimalny opisany w pkt. I.1. (np. zwiększenie długości bieżni okólnej i ilości torów, dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne, jak skocznia wzwyż czy koło do pchnięcia kulą) wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego może się zwiększyć do max. 350 000 zł.

W przypadku, gdy z uwagi na prowadzone w danej miejscowości szkolenie LA przewiduje się realizację większego zakresu rzeczowego związanego z infrastrukturą lekkoatletyczną niż zakres minimalny opisany w pkt. I.1. (np. zwiększenie długości bieżni okólnej i ilości torów, dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne, jak skocznia wzwyż czy koło do pchnięcia kulą) wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego może się zwiększyć do max. 350 000 zł.

 • Koszty kwalifikowane

  • dokumentacja techniczna
  • wykonanie ewentualnych robót rozbiórkowych
  • ewentualna wycinka drzew
  • wykonanie podbudów pod nawierzchnie syntetyczne
  • wykonanie ogrodzenia obiektu
  • wykonanie nawierzchni syntetycznej bieżni i skoczni
  • wykonanie skoczni w dal
  • wykonanie innych urządzeń LA
  • zakup ruchomego sprzętu LA
  • zasiew trawy
  • zakup bramek piłkarskich i piłkochwytów
  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego
  • badanie jakości wykonanej nawierzchni
  • wykonanie systemu monitoringu
  • koszty nadzoru inwestorskiego
  • tablica informacyjna
  • dojścia i dojazdy w granicach planu zagospodarowania
 • Koszty niekwalifikowane

  •  ławki, trybuny,
  • zagospodarowanie terenu niezwiązane z obiektem
  • wykonanie parkingów
  • wykonanie placu zabaw
  • zakup innego niż LA sprzętu sportowego